e-cukurovae-tıpFarabiYBOPÇEGEKEUAAKTSDE
üniversitemiz ...

Genel Bilgi | Tarihçe | Misyon, Vizyon, Hedefler | Logo | Plan ve Raporlar | Stratejik Plan

rektörlük ...

Rektörlük | Yönetim Kurulu | Senato | Organizasyon Şeması | İç Denetim Birimi | Genel Sekreterlik

akademik birimler ...

Fakülteler | Enstitüler | Yüksekokullar | Meslek Yüksekokulları | Rektörlüğe Bağlı Bölümler | Devlet Konservatuvarı

kampüste yaşam  ...

Yemek Listesi | Engelli Öğrenci Birimi | Kişisel Sayfalar | Arama | İnternet Kapısı

 Haberler ve Duyurular [Tüm Liste]
 Sitemizi 01.01.2010 tarihten itibaren 7299 kişi ziyaret etmiştir
ana sayfaenglish version
site haritasıyerleşke haritasıaramaa-z diziniiletişime-postaöğrenci işleri
güncel duyurular ve etkinlikler
Çukurova Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı...Çukurova Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

                                                                               ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

  Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar, 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Balcalı Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.           
     
      BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
 
 Kadro Pozisyonu        Adedi          Aranılan Nitelikler      Hemşire     90     Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu      Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar  aranır.       
 1- Genel Şartlar
 a) Türk vatandaşı olmak,
 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,       
 c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.       
 d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,       
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,       
 2- Başvuran adaylarda 2012 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.       
 3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat  etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.        4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.       
 7- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 İstenilen Belgeler: 
 1- Başvuru formu
 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi       
 3- Diploma Fotokopisi       
 4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi           
 Bilgi İçin :    Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu : 0322 338 62 85 (107)       
 
  4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU

 
  İlanın Yayımlandığı Gazete     : Aydınlık    İlanın Yayımlandığı
  Tarih      : 17.08.2012     Son Başvuru Tarihi                 :
 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi :  17.08.2012- 31.08.2012
Başlangıç ve Bitiş Saati :  12:08- 12:08
Yer / Adres : 
Web Adresi : 
E-posta Adresi : 
İlgili Kişi : 
teknokentsomelbalcalı hastanesitelefon rehberiinternet kapısıradyo cukurovacukurova kütüphanesicukurova meteoaraştırma & uygulama çiftliği